สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

จากใจนายกฯ สุทัศน์ บานเย็น

จากใจนายกฯ สุทัศน์ บานเย็น

จากใจนายกฯ

สวัสดีครับ พี่น้องประชาชนตำบลปิงโค้งที่เคารพรัก                                                                                       

กระผมและทีมผู้บริหารต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่าน สำหรับการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา ที่พี่น้องส่วนใหญ่ได้ออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงในการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นกติกาที่ถือเอาเสียงส่วนใหญ่คัดเลือกผู้นำที่เป็นตัวแทนของพี่น้องชาวบ้านเข้าไปบริหารงานท้องถิ่น และเสียงส่วนใหญ่ก็ได้เลือกผมและทีมงานเข้ามาบริหารงานท้องถิ่นแทนพี่น้องชาวบ้าน  วันนี้ทุกอย่างได้เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย ตามระเบียบกฎหมายที่บัญญัติไว้ถูกต้องทุกประการแล้ว                                                                                               

พี่น้องครับ  มาถึงเวลานี้ ผมพร้อมตั้งใจทำงานตามที่ได้ทำสัญญาประชาคมไว้กับพี่น้องชาวบ้านตอนหาเสียงเลือกตั้ง และตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาแล้ว  ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การขยายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำเขต เพื่อรองรับเด็กเล็กทั้งตำบลให้ได้มีโอกาสเข้ามาเตรียมความพร้อมในศูนย์ ฯ ของเทศบาลอย่างมีมาตรฐานได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม รวมไปถึงการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำเขต เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งศักยภาพกำลังคน เครื่องมือเครื่องใช้ที่ได้มาตรฐาน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่นับวันยิ่งจะรุนแรงมากขึ้น  นอกจากนั้น เราทั้งการจัดตั้งระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อเตรียมการช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นและส่งต่อผู้ป่วยจากอุบัติเหตุ ผู้ป่วยอนาถาในตำบล บริการฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง                                                                                                                                  

อีกเรื่องหนึ่ง ที่เรากำลังดำเนินการ ก็คือ การจัดตั้งไอทีชุมชน วิทยุชุมชน เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์ของพี่น้องประชาชน  ตลอดจนนโยบายพื้นฐานด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาศักยภาพคน การเสริมสร้างสุขอนามัยและสุขภาวะที่ดี การส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการพัฒนาสังคม ชุมชน ให้มีความอบอุ่น เข้มแข็ง และปลอดภัย        

พี่น้องครับ ทุกเรื่องที่ผมได้กล่าวมานั้นผมจะทำทุกเรื่อง จะมากจะน้อยก็ด้วยองค์ประกอบของงบประมาณ ด้วยองค์ประกอบของระยะเวลาที่ต้องทำหลาย ๆ เรื่องพร้อมกัน เรายอมรับว่า เราจำเป็นต้องเรียนรู้และต่อสู้กับบางสิ่งบางอย่างหลาย ๆ ไปพร้อมๆ กัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาที่ถูกหมักหมม มานาน ยอมรับว่าปัญหามันเยอะมาก และการตอบสนองความคาดหวังของชาวบ้าน ซึ่งมักไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาของ อปท. เกือบทุกแห่ง                                                                                                                                                                                                              

ยิ่งไปกว่านั้น มิติทางการเมือง ที่ยังคงมีฝ่ายตรงข้ามพยายามหยิบฉวยใช้ช่องทางในความไม่เข้าใจของชาวบ้านในเรื่องระเบียบอำนาจหน้าที่ มาเป็นเครื่องมือทำลายอีกฝ่าย ซึ่งผมถือว่าเป็นวิธีการที่แย่มาก ก็ต้องขออนุญาตชี้แจงให้ชาวบ้านได้เข้าใจว่า อะไรบ้างที่รัฐให้อำนาจทำได้  อะไรที่รัฐไม่ได้ให้อำนาจเราก็ทำไม่ได้  เพราะทุกเทศบาลนั้นต้องทำงานภายใต้กฎหมายข้อบังคับ รัฐไม่ได้ให้อำนาจทุกอย่าง ถึงแม้ว่าบางอย่างชาวบ้านได้ประโยชน์ รัฐไม่เสียหาย เขาไม่ให้ทำ เราก็ไม่สามารถดำเนินการ อย่างไรก็ตาม ผมก็จะพยายามหาระเบียบที่จะทำให้ได้ แม้ว่าทำแล้วจะโดนสอบถาม ถูกตรวจสอบ ผมก็ต้องอธิบายไปตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ของชาวบ้านและการพัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป                                         

พี่น้องครับ วันนี้เราทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในชุมชนตำบลปิงโค้งแห่งนี้  คงไม่มีเวลาที่จะต้องทะเลาะเบาะแว้ง ขัดแย้งกันอีกแล้ว เพราะรังแต่จะทำให้เสียเวลาในการพัฒนาตำบลไปเสียเปล่า วันนี้ผมและทีมงานพร้อมที่จะทำงานกับทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกองค์กร ทุกศาสนา และทุกชนเผ่า ไม่ว่าจะเป็น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน พี่น้อง อสม.  อป.พร. ฯ พี่น้องครับ การทะเลาะเบาะแว้ง หรือขัดแย้งกันนั้น เป็นสิ่งที่บั่นทอนความเจริญก้าวหน้า ความผาสุขของชุมชน แต่กระนั้น ผมก็ยังสนับสนุนให้ทุกคนมีสิทธิในการคิดเห็นแตกต่าง แต่ไม่ใช่แตกแยกนะครับ  ผมยังเชื่อมั่นในการยอมรับฉันทามติของเสียงส่วนใหญ่ แต่ก็ไม่หลงลืมเสียงส่วนน้อยที่สะท้อนความคิดเห็น เป็นหลักการหนึ่งของระบอบประชาธิปไตย  เพื่อจะได้ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ช่วยกันรับผิดชอบ ชุมชนของเรา                                                                

สำหรับวารสารฉบับนี้ ก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายของผม ที่อยากจะนำเสนอเรื่องราวของวิถีชนคนปิงโค้ง ในหลายๆ ด้าน ทั้งในเรื่องศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ของพี่น้องพื้นราบและพี่น้องทุกชนเผ่า นำเสนอความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนนำเสนอการบริหารงานของเทศบาลเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้น                                                                                                        

รวมทั้งการนำเสนอเทคโนโลยี หรือวิทยาการสมัยใหม่ ให้พี่น้องประชาชนได้ทันต่อโลกทันต่อสถานการณ์ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกปัจจุบันได้อย่างทันท่วงที ทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องประชาชนคนปิงโค้งเป็นอย่างมาก                                                                                                                                       

หากท่านใดมีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติชม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดทำวารสาร เรื่องนโยบายการพัฒนาตำบลที่ผมได้นำเสนอ  ทางเรายินดีและน้อมรับฟังทุกความคิดเห็น เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไข ประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตำบลของเรา ขอให้เรามาช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ช่วยกันรับผิดชอบตำบลปิงโค้งของเรานะครับ                                  

ท้ายนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านทุกศาสนาเคารพนับถือ ตลอดจนพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชินีนาถ  และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ จงดลบันดาลให้พี่น้องประชาชนคนปิงโค้งทุกคน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ คิดสิ่งใดที่ดีที่ชอบขอให้สมความมุ่งมาดปรารถนาสำเร็จทุกประการด้วยเทอญ

สุทัศน์  บานเย็น

นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง

view