สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ประกาศเทศบาลตำบลปิงโค้ง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน วลา และสถานที่สอบ ทามีเทคาตบงไ้ด้ริ วัน เวลา และสถานที่สอบ โดยได้ กำหนดการสอบๆ ในวันพฤหัสบดีที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นั้น มง ในกรณีที่ไม่มีนายกเทศมนตรี จากจังหวัดเชียงใหม่ ( รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ -ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) (รายชื่อแนบท้า ยประกาศที่ ๑) -ตำแหน่งพนักงานขับรถนำเอนกประสงค์ (ทักษะ) (รายชื่อแนบท้ายประกาศที่ ២) -ตำแหน่ผู้ช่วยเจ้าหนักงานธุรการ (รายชื่อแนบท้ายประกาศที่ ២. วัน เวลา และสถานที่เลือกสรร วัน เดือน เวลา ១៨ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ทดสอบ สถานที่ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ห้องประชุมเทศบาล (ภาค.ก. ตำบลปิงโค้ง ๑๒.๐๐น. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้ ห้องประชุมเทศบาล ตำบลปิงโค้ง ๑๕.๓๐ น. ภาคความเหมาะสมกับ ห้องประชุมเทศบาล ตำบลปิงโค้ง ู ๖০ ในแต่ละภาค อนึ่ง หาก ภายหลังปรากฎว่า จะไม่มี สิทธร้ักรแตงกราละลอก จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ (นางสาวรสริน วงศ์คำปัน) ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง"

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

Tags :

view