สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ชุมชนนาน้อย – ใหม่ลีซู  หมู่ที่ 9

>>>ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
>>>แบบแปลน
>>>ราคากลาง
>>>ใบเสนอราคา


โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ชุมชนห้วยน้ำริน หมู่ที่ 16

>>>ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
>>>แบบแปลน
>>>ราคากลาง
>>>ใบเสนอราคา


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนไตรสภาวคาม หมู่ที่ 5

(เริ่มจากบ้านนายกฤษดา เมฆสงคราม ถึง บ้านนายแปง  รักบุตร)

>>>ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
>>>แบบแปลน
>>>ราคากลาง
>>>ใบเสนอราคา


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ชุมชนปางมะเยา หมู่ที่ 4 

>>>ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
>>>แบบแปลน
>>>ราคากลาง
>>>ใบเสนอราคา


โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต เสริมเหล็ก  ชุมชนสรรเสริญ – ดอยนาง หมู่ที่ 9

>>>ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
>>>แบบแปลน
>>>ราคากลาง
>>>ใบเสนอราค


โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก  ชุมชนห้วยจะค่าน หมู่ที่ 9

>>>ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
>>>แบบแปลน
>>>ราคากลาง
>>>ใบเสนอราคา


โครงการก่อสร้างแท้งค์พักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  ชุมชนปางมะเยา หมู่ที่ 4

>>>ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
>>>แบบแปลน
>>>ราคากลาง
>>>ใบเสนอราคา


โครงการก่อสร้างสนามกีฬา ชุมชนป่าตึงงาม  หมู่ที่ 14

>>>ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
>>>แบบแปลน
>>>ราคากลาง
>>>ใบเสนอราคา


โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำเพื่อการสาธารณูปโภค  ชุมชนห้วยลึก  หมู่ที่  7

>>>ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
>>>แบบแปลน
>>>ราคากลาง
>>>ใบเสนอราคาview