สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องทำงาน (กองคลัง) สำนักงานเทศบาลตำบลปิงโค้ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ราคากลางฯ

แบบแปลนโครงการฯ


โครงการติดตั้งเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน บ้านแม่มะกู้  หมู่ที่ 12 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ราคากลางฯ

แบบแปลนโครงการฯ


โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปา  บ้านออน  หมู่ที่ 1 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ราคากลางฯ

แบบแปลนโครงการฯ


โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) 

ารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

รายละเอียดแนบท้าย

- แบบแปลนโครงการฯ


โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บ้านแม่มะกู้ หมู่ที่ 12

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ราคากลางฯ

แบบแปลนโครงการฯ


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

(จากบ้านนายจารุพงษ์ แสนหล้า ถึงบ้านนายบุญทา จะทา)

บ้านแม่มะกู้ หมู่ที่ 12

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ราคากลางฯ

แบบแปลนโครงการฯ


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

(เริ่มจากถนน คสล.เดิม ถึงถนน คสล.เดิม)

หย่อมบ้านปางตองใน บ้านปางมะกง หมู่ที่ 11

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ราคากลางฯ

แบบแปลนโครงการฯ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

(เริ่มจากบ้านนายจะแฮ นาฟู ถึงบ้านนายอภิชาติ ปัญญาพระพร)

หย่อมบ้านก๊อตป่าบง  บ้านปางมะกง หมู่ที่ 11

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ราคากลางฯ

แบบแปลนโครงการฯ

โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

จากบ้านนายล่อต๋า แสงคำถึงบ้านนายเปปารุ นามา

ชุมชนสรรเสริญดอยนาง บ้านห้วยจะค่าน หมู่ที่ 9

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ราคากลางฯ

แบบแปลนโครงการฯ

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (เดิม)

เริ่มจากถนน คสล.เดิม ถึงสวนนายจะเต๋ คำลือ

หย่อมบ้านสรรเสริญ-ดอยนาง บ้านห้วยจะค่าน หมู่ที่ 9

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ราคากลางฯ

แบบแปลนโครงการฯ


โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (เดิม)

เริ่มจากบ้านนายสุพรรณพงษ์  ธรรมวงค์   ถึงสวนนายหว่าง  แซ่ลี 

หย่อมบ้านถ้ำแกลบ  บ้านห้วยลึก  หมู่ที่  7

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ราคากลางฯ

แบบแปลนโครงการฯ


โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (เดิม)

เริ่มจากถนน คสล.เดิม ถึงสวนนางสมจิตร ชินตะกูล

บ้านไตรสภาวคาม หมู่ที่ 5

(ยาว 900 เมตร)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ราคากลางฯ

แบบแปลนโครงการฯ

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (เดิม)

เริ่มจากแท๊งค์น้ำ ถึงสวนนายจุม โสภาตะคุ

บ้านไตรสภาวคาม หมู่ที่ 5

(ยาว 520 เมตร)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ราคากลางฯ

แบบแปลนโครงการฯ


โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (เดิม)

เริ่มจากบ้านนายประสิทธิ์ ถึง สวนนายทอง กาน้อย

บ้านไตรสภาวคาม หมู่ที่ 5

(ยาว 600 เมตร)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ราคากลางฯ

แบบแปลนโครงการฯ


โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (เดิม) 

เริ่มจากสวนนายโยฮัน  ไชยยา ถึงสวนนายสมมาตร  ปัญญา 

บ้านไตรสภาวคาม  หมู่ที่  5

(ยาว 300 เมตร)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ราคากลางฯ

แบบแปลนโครงการฯ


โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (เดิม) 

เริ่มจากสวนนายเลา  เลาลี  ถึงสวนนางตุ้ย  แก้วใจ 

บ้านใหม่สามัคคี  หมู่ที่  10 

(ยาว 220 เมตร)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ราคากลางฯ

แบบแปลนโครงการฯ


โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (เดิม) 

เริ่มจากสุสาน ถึงสวนนายซื้อ  เลาจาง

บ้านใหม่สามัคคี  หมู่ที่  10 

(ยาว 650 เมตร)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ราคากลางฯ

แบบแปลนโครงการฯ


โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (เดิม) 

เริ่มจากสวนนายซัว  ภูริสุวรรณกุล ถึงสวนนายสุรพล  แซ่จาง  

หย่อมบ้านปงตอง บ้านใหม่สามัคคี  หมู่ที่  10 

(ยาว 700 เมตร)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ราคากลางฯ

แบบแปลนโครงการฯ


โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (เดิม) 

เริ่มจากสวนนายเย่ง  เริงไม ถึงสวนนายวิมล  เลาหาง

หย่อมบ้านปงตอง บ้านใหม่สามัคคี  หมู่ที่  10 

(ยาว 1,000 เมตร)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ราคากลางฯ

แบบแปลนโครงการฯ


โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (เดิม) 

เริ่มจากสวนนายอุดม วงค์คำ ถึงสวนนายทอง  หอมเชย    

บ้านปางมะเยา  หมู่ที่  4

(ยาว 200 เมตร)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ราคากลางฯ

แบบแปลนโครงการฯ

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (เดิม) 

เริ่มจากสวนนายอุดม วงค์คำ ถึงสวนนายทอง  หอมเชย    

บ้านปางมะเยา  หมู่ที่  4

(ยาว 1,500 เมตร)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ราคากลางฯ

แบบแปลนโครงการฯ


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

(เริ่มจากถนน  คสล.เดิม ถึงถนนลูกรัง) 

หย่อมบ้านปางตองนอก  บ้านปางมะกง  หมู่ที่  11

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ราคากลางฯ

แบบแปลนโครงการฯ

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม

สายลงทุ่งนา บ้านแม่ป๋าม หมู่ที่ 3

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ราคากลางฯ

แบบแปลนโครงการฯ


โครงการก่อสร้างศาลาฌาปนกิจพร้อมห้องน้ำ

บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 7

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ราคากลางฯ

- แบบแปลนโครงการฯ


view