สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 7

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ราคากลางฯ

แบบแปลนโครงการฯ


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

จากบ้านนายสนอง ถึง สวนนายกมล ทวีชัย

บ้านไตรสภาวคาม หมู่ที่ 5

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ราคากลางฯ

- แบบแปลนโครงการฯ


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

จากบ้านนายสิทธิชัย มะกอก ถึงสวนนายจะอื่อ สาเก่า

(หย่อมบ้านก๊อตป่าบง) บ้านปางมะกง หมู่ที่ 11

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ราคากลางฯ

แบบแปลนโครงการฯโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

จากถนน คสล.เดิม ถึง บ้านนายเพิ่มพูน  พิโน

บ้านป่าตึงงาม  หมู่ที่ 14


- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ราคากลางฯ

แบบแปลนโครงการฯ


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

จากบ้านนายสับบิละ ปากกว้าง ถึง บ้านนายสันติโชค จันทร์แดง

บ้านป่าตึงงาม  หมู่ที่ 14

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ราคากลางฯ

แบบแปลนโครงการฯ


view