สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

>>ซักซ้อมแนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

>>ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

>>การคัดเลือกบุคคลผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติปราชญ์ชาวบ้านและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพิธีการทางศาสนาและประเพณี ประจำปีงบประมาณ 2563 / ผลการคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563

view