สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและประพฤติมิชอบ

มาตรการเผลแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ


มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง  


หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลปิงโค้ง


มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ


view