สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

>>มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

>>มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือ

ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและประพฤติมิชอบ

>>มาตรการเผลแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

>>มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากร

ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง

>>หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน

กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบา่ลตำบลปิงโค้ง

>>มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ


view