สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

>>ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่

>>หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2562

>>กำหนดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น

>>มาตรการทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560

>>นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

>>การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2563

>>รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2563

>>ด้านบุคลากร

>>ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลตำบลปิงโค้ง

>>แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ

>>ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลปิงโค้ง

view