สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติผู้รับเบี้ยยังชีพ

สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติผู้รับเบี้ยยังชีพ

เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองสวัสดิการสังคม ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารเทศบาลฯ นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ให้ลงสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติผู้รับเบี้ยยังชีพของบ้านป่าตึงงาม หมู่ 14 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาจัดทำกิจกรรมโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในตำบลปิงโค้ง ทั้งนี้ ต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญบ้านป่าตึงงาม พร้อมเจ้าหน้าที่ อสม.บ้านป่าตึงงามที่ให้ความอนุเคราะห์นำเจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ ลงสำรวจข้อมูล ดังกล่าวฯ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558

Tags :

view