สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง เป็นประธานเปิด โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ปี 2558

นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง เป็นประธานเปิด โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ปี 2558

เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองสวัสดิการสังคม โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง เป็นประธานเปิด โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ปี 2558 กิจกรรมดูแลตนเองอย่างไรให้หัวใจไม่พิการ และนายนพสุนันท์ วรรณรัตน์ ปลัดเทศบาลตำบลปิงโค้งได้กล่าวการตระหนักถึงสภาพความพิการไม่ว่าจะทางจิตใจหรือร่างกายเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตร่วมกับความพิการได้อย่างไม่มีทุกข์รวมถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้พิการจะได้รับจากภาครัฐฯ ตามกฏหมาย ในการนี้ได้มีการคัดกรองผู้พิการในเขตตำบลปิงโค้ง และต้องขอกราบขอบพระคุณ ทีมแพทย์จากโรงพยาบาลเชียงดาวที่ให้ความอนุเคราะห์มาให้คำปรึกษาและวินิจฉัยความพิการให้กับผู้มาคัดกรองดังกล่าว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปิงโค้ง เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมาและผลการวินิจฉัยจากแพทย์ได้สรูป รายชื่อผู้พิการ ในเขตตำบลปิงโค้ง ดังนี้

1.นางจันทร์ดี ดวงแก้ว 136 ม.2 
2.นางจันทร์เที่ยง อาษา 178 ม.3
3.นางเสงี่ยม พิณสุวรรณ์ 36 ม.3
4.ด.ญ. เนตรนภา กาหลง 155 ม.4
5.นายอะเลผะ สินเช้า 218/3 ม.4
6.นายศรีทน บุญมา 148 ม.4
7.นายดวงจันทร์ คำเปียง 27 ม.4
8.นายถนัด วงศ์เชื้อ 144 ม.4
9.นายรักชาติ คุมวงค์ 142 ม.4
10.ด.ญ. นฤมล จะเด๋อ 199 ม.8
11.นายจะเวย จะทอ 115 ม.9
12.นายวิชัย จะข่อย 323 ม.9
13.นางนาคา แสงเป็ง 126 ม.9
14.นายเอกชัย นเรศิลป์ 204 ม.10
15.นายปรีชา ลิลิตประพันธ์ 179 ม.12
16.น.ส. สินี จะโจคา 135 ม.12
17.นางหมี่ยู แส่กอง 250 ม.12
18.น.ส.เดือนเพ็ญ ปัญญามี 346 ม.13
19.นายพะจ๊ะ ลิโก 51 ม.14
20.นางหน่ออู 59 ม.14
21.นางกอยโท จะกุ 48 ม.14
22.นายปาเสื่อ เซเหยาะ 355 ม.15
23.น.ส. อะมีลู่ แสนลี้ 151 ม.16
ส่วนผู้ที่เข้าข่ายความพิการทางการได้ยินที่ต้องส่งต่อโรงพยาบาลนครพิงค์ ดังนี้
1.นาย แดง เขื่อนคำ ม.2
2.นาง ป๋า อินชัย ม.3
3.นาง หมู สุกะระ ม.3
4.นาย ไพโรจน์ ธรรมโรง ม.3
5.นาง สุดาภรณ์ สายแสง ม.3
6.นางสาว วาทิณี มะโนชัย ม.3
7.นาง ปั๋น ตุ้ยหล้า ม.3
8.นาย ดำรง ไชยศิริ ม.3
9.นาย อุดมเดช รู้ดี ม.3
10.นาย สุรพล เทพพิกุล ม.3
11.นาง แก้ว ปัญโญทิพย์ ม.5
12.นาย เอกลักษณ์ จะเสือ ม.9
13.นาง นาป๋า แสงหน่อ ม.9
14.นาง นาแต๋ แสงเป็ง ม.9
15.นาย ใจ จะเสือ ม.9
16.นาง นาใบ้ ดูแสง ม.9
17.นาง นาตี๋ จะอือ ม.9
18.นาง จึ จะเสือ ม.9
19.นาย คำแสง อาวอง ม.9
20.นาง ขันคำ ตุ่นสอน ม.10
21.นาย ปัน อุปละ ม.11
22.นาย สมชาย แซ่ว่าง ม.12
23.นาย เลาตุ๊ แซ่หาง ม.12
24.นาย จะแฮ จะทา ม.12
25.นาง นาอื่อ อาจา ม.12
26.นาง ทาสี จะหยี ม.12
27.นางสาว ระพิญ จันทร์แท่น ม.13
28.นาง ปราณี คำแสน ม.14
29.นาง ปุจิ ศุภชัยพิสศุทธ์ ม.14
30.นาย ถา อุ่นเรือน ม.14

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view