สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว

ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว
วันที่ 15 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2564 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด เทศบาลตำบลปิงโค้ง ร่วมกับอาสาปศุสัตว์ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ดำเนินการออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมวที่มีอายุ 3 เดือนขึ้นไปจำนวน 3,752 ตัว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 ครอบคลุมพื้นที่ 16 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลปิงโค้ง
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดพาหะสำคัญของโรคพิษสุนัขบ้า และลดอัตราเสี่ยงการเกิดโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน
*******ท่านใดมีความประสงค์จะนำสุนัขและแมวมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สามารถนำสัตว์เลี้ยงมาขึ้นทะเบียนและฉีดวัคซีนฯได้ที่ห้องสาธารณสุข เทศบาลตำบลปิงโค้ง ในวันและเวลาราชการ********

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view