สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพ อปท. (LPA)

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพ อปท. (LPA)

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายทศพัฒน์ เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2564 เข้าตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปี 2564 ของเทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยมีนางสาวรสริน วงศ์คำปัน ปลัดเทศบาลตำบลปิงโค้ง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ให้เป็นผู้ควบคุมดูแลทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ, ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา, ด้านบริหารงานการเงินและการคลัง, ด้านบริการสาธารณะ, ด้านธรรมาภิบาล, โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้มีการจัดบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ และทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ และนอกจากนี้การประเมินผลมาตรฐานการปฏิบัติราชการนี้ยังมุ่งหวังให้บุคลากร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผลการประเมิน และการวิเคราะห์ผลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุน การปฏิบัติตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view