สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โครงการจัดการขยะ เพื่อสุขภาวะและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการจัดการขยะ เพื่อสุขภาวะและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 10 กันยายน 2564 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด เทศบาลตำบลปิงโค้ง จัดโครงการจัดการขยะ เพื่อสุขภาวะและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การคัดแยกขยะและการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือนต้นแบบเพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการตั้งแต่ต้นทาง ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม การมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดการขยะโดยชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในหลักการกำจัดขยะอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำน้ำหมักชีวภาพได้ และสามารถเป็นครัวเรือนต้นแบบ ในการจัดการขยะอินทรีย์ในชุมชนได้

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view